Новини

22 Април 2015
България получава 27,4 млн. швейцарски франка за два нови проекта по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

България подписа споразумения за изпълнението на два нови проекта по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, фокусирани върху "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита" и "Изследване и разработване на пилотни модели за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци". Споразуменията бяха подписани от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и посланика на Конфедерация Швейцария в България - Н.П. Денис Кнобел.

Двата проекта ще се изпълняват до 31 май 2019 г.  от Министерство на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Създават се 5 пилотни центъра в общините Созопол, Съединение, Шумен, Разград и Левски и мобилни събирателни пунктове за съседни на тях 17 общини: Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, Белене, Марица, Калояново, Хисаря, Приморско, Царево.

Проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита" е с бюджет 23,4 млн. швейцарски франка. Целта му е да осигури екологосъобразно обезвреждане на 4 388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита в 216 склада за съхранение. Тази цел ще се реализира чрез преопаковане и при необходимост междинно транспортиране на пестицидите, както и окончателното им обезвреждане.

Проект "Изследване и разработване на пилотни модели за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци" е с общ бюджет 8,8 млн. швейцарски франка. Проектът цели въвеждане на пилотни модели за разделно събиране на опасни битови отпадъци от домакинства и създаване на основна екологична инфраструктура.  В резултат от тази дейност ще се повиши капацитетът на 22 общини за осигуряване на разделно събиране на опасни битови отпадъци.

„Подписването на тези споразумения е резултат от традиционно добрите взаимоотношения с швейцарското правителство, което инвестира в дейности за опазване на околната среда“, заяви министър Ивелина Василева. „Важни задачи, свързани със стратегическите политики за България, са ресурсната ефективност и справяне с екологосъобразно управление на отпадъци, както и елиминиране рисковете за живота и здравето на хората. Пред нас стоят сериозни предизвикателства, но екипът на министерството е силно мотивиран да реализира проектите, така че в края на периода да се похвалим със значим резултат“.

„Горд съм, че със швейцарските партньори и екипа на министерство на околната среда и водите успяхме да намерим решение за сложната и проблемна сфера на пестицидите, за която няма друго финансиране и която стои като нерешен проблем от десетилетия. Когато говорим за пари, е важно не да се впечатляваме от обема, а да се фокусираме върху резултата, който тук, убеден съм, ще е добър“, коментира вицепремиерът Дончев.

20 Януари 2015
Министър Ивелина Василева представи две проектни предложения по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, свързани с опазването на околната среда

Общата стойност на финансиране на приоритетна ос „Околна среда и инфраструктура“ е 32,2 млн. швейцарски франка

На брифинг в Министерски съвет днес, министър Ивелина Василева представи двете проектни предложения по приоритетна ос „Околна среда и инфраструктура“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. На брифинга присъстваха заместник министър – председателят с ресор европейски фондове и икономическа политика Томислав Дончев и кметът на София Йорданка Фандъкова. Участие взеха още посланикът на Швейцария в България Денис Кнобел и ръководителят на отдел „Принос към разширяването на Европейския съюз“ в Държавния секретариат по икономически въпроси на Швейцария Хуго Бругман.

Проектите са „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ и  „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“. Общата стойност на финансиране на приоритетната ос е 32,2 млн. швейцарски франка (безвъзмездна финансова помощ и национално съфинансиране).

Проектите са заложени в Националната политика за опазване на околната среда и са част от политиката за устойчиво управление на отпадъците. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е отговорно за възлагане и контролиране изпълнението на предпроектните проучвания и изпълнение на проектните дейности.

„На територията на страната са инвентаризирани 323 бр. складове за съхранение на негодни за употреба пестициди. Установено е наличие на пестициди в 288 от тях. Общото количество на негодните за употреба пестициди възлиза на 4 918 тона“, съобщи министър Василева. Целта на първия проект е трайното обезвреждане на 100% от негодните за употреба пестициди и препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност на територията на цялата страна. Намаляването броя на складовете за съхранението им ще допринесе за намаляване опасността от замърсяване на околната среда и ще гарантира спазването на екологичните, здравните и други регулаторни изисквания.

Вторият проект е „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“. Той предвижда изграждането на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци (ОБО) в 5 пилотни общини – Съединение, Левски, Созопол, Разград и Шумен, заедно с обслужваните от тях 17 по-малки общини. Петте пилотни общини са с най-висока степен на готовност, които имат определен общински имот за съхраняване на ОБО, класирани по брой положителни оценки по всички критерии. С осъществяването на проекта ще бъде значително намалено генерирането на опасни отпадъци от домакинствата. Това ще доведе до редуциране на здравните рискове за населението на страната.

„Изпълнението на двата проекта е от голямо значение за България и представлява приоритет за българското правителство. Постигнатите цели ще допринесат за изпълнение на политиките на Министерството на околната среда и водите в областта на опазване на околната среда и за подобряване качеството на живот на българските граждани“, добави министър Ивелина Василева.