Разгледай ISO 9001:2015
в PDF формат ( 974 KB )
Разгледай ISO 14001:2015 
в PDF формат ( 939 KB )
Разгледай ISO 45001:2018
в PDF формат ( 928 KB )На 09.03.2012 г. УЕП ЕООД
премина успешно първоначален одит, направен от  RINA България  по следните стандарти: 

ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007; 

През 2018г. УЕП ЕООД ресертифицира своята Интегрирана система за управление (ИСУ);

ISO 9001:2015  
който отдавна се е превърнал в международен еталон за управление на качеството в бизнес отношенията.

ISO 14001:2015  
С все по-нарастващата загриженост за състоянието на околната среда по цял свят, ISO 14001 се приема като доказателство за висока ангажираност по отношение на опазването на околната среда. Над 350 000 организации в цял свят спазват изискванията на ISO 14001 и са сертифицирани от акредитирани организации, за да демонстрират своята ангажираност да посрещат предизвикателствата свързани с опазването на околната среда. 

През 2021г. УЕП ЕООД ресертифицира своята Интегрирана система за управление (ИСУ);

ISO 45001:2018  
ISO 45001:2018 е международно призната спецификация за системи за управление на здравeто и безопасността при работа. Стандартът поставя изисквания за ангажираност на висшето ръководство, за спазване на нормативните изисквания, за да може организацията да осигури безопасни и здравословни работни места, като предотвратява наранявания и заболяване като активно подобрява своята резултатност по здраве и безопасност при работа.

ПОЛИТИКИ НА ФИРМАТА

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА ”УЕП” ЕООД

Ръководството на "УЕП" ЕООД декларира и поема персонален ангажимент да изпълнява следните основни принципи за управление на качеството, за да бъдат постигнати конкретните измерими цели и изпълнение на приложимите изисквания с цел непрекъснато осъвършенстване на СУК:


1. Фокусиране върху задоволяване изискванията на клиентите

Ще посветим цялото си внимание на пълното разбиране и задоволяване изискванията на клиентите си.
Ще насочим усилията си в отговор на техните специфични изисквания и постигане на ниво на качеството, което да предизвика у тях задоволство, че са избрали да работят с УЕП ЕООД.


2. Процесно-ориентиран подход и системен подход на управлението

Основните дейности в Дружеството се разглеждат като процеси поради това, че желаните резултати се постигат по-ефективно, когато дейностите и свързаните с тях ресурси се управляват като процес.
Идентификацията, разбирането и управлението на взаимосвързаните процеси като една система, допринася за ефективността и ефикасността на Дружеството при постигането на целите й.
Всяка структурна единица в Дружеството отговаря за качеството на услугите, които извършва.


3. Непрекъснато подобряване и взимане на решения основани на факти

Целта ни е непрекъснато подобряване на всички процеси.
Ефективността на решенията за предприемане на коригиращи действия се постига на база на факти и действия за овладяване на идентифицираните рискови възможности.


4. Взаимноизгодни отношения с доставчици

УЕП ЕООД и неговите доставчици и подизпълнители са взаимно зависими и взаимноизгодните отношения повишават способността на всички страни да създават стойност.
Ето защо Ръководството и отговорните служители непрекъснато избират и оценяват доставчиците и подизпълнителите по отношение качеството на предоставените от тях продукти и услуги, както и процесите по офериране и договаряне с тях.

5. Ангажираност на персонала и приобщаване на хората

Ние осъзнаваме, че най-голямото ни богатство са хората.
Хората от всички нива в йерархията представляват същността на компанията и тяхното пълно приобщаване дава възможност техните способности да бъдат използвани за постигането на целите.
Стремим се да обезпечим по-нататъшното усъвършенстване квалификацията на нашите служители чрез организиране на курсове за обучение, с цел подобряване на тяхното участие и мотивираност в работния процес, при паралелно обезпечаване на безопасни и здравословни условия на труд.

Ние одобряваме и напълно приемаме съдържанието на Наръчника на Интегрираната Система за Управление (ИСУ) и документите на ИСУ като база за управление на дейностите по качеството в Дружеството. Ще изискваме всички служители и работници да бъдат добре запознати със Системата за управление на качеството, като част от ИСУ и ще следим за нейното прилагане.
Непрекъснато ще оценяваме процесите обусловени от нашите основни дейности и ще търсим начини за подобрения, използвайки показатели за измеримите цели по качеството и показатели за измерване на процесите, определени в документацията на ИСУ.

Ние ще преразглеждаме периодично системата за управление на качеството като част от ИСУ и нейното внедряване, провеждайки официален преглед от ръководството и потвърждавайки тази политика поне веднъж годишно, за да изразяваме нашата непрекъсната обвързаност с нея.
08.02.2021г.

ПОЛИТИКА НА ”УЕП” ЕООД В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Като организация която напълно съзнава своята отговорност по защита на околната среда, “УЕП” ЕООД вярва, че светът трябва да бъде съхранен като подходящо място, в което ще живеят бъдещите поколения.
Наша основна цел е всички мерки за защита на околната среда в рамките на системата за управление на околната среда да бъдат изпълнени.
От своя страна Ръководството и персоналът на “УЕП” ЕООД, осъзнават отговорността и ангажимента си по отношение опазването на околната среда, което е неделима част от цялостната дейност на дружеството.
Политиката по околната среда на “УЕП” ЕООД в рамките на обхвата на Системата за Управление по Околната Среда се базира на следните основни принципи:
 • Постоянно поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на околната среда;
 • Стремеж за минимизиране вредното въздействие върху околната среда;
 • Създаване на условия за предотвратяване на всяко значително вредно въздействие върху околната среда;
 • Ефективно използване на материалите и природните ресурси;
 • Намаляване на отпадъчните материали и опасностите за околната среда, чрез контрол и усъвършенстване на технологиите;
 • Спазване на законовите и нормативни изисквания по отношение опазването на околната среда;
 • Актуализация на политиката, целите - общи и конкретни по опазване на околната среда при промяна на процесите, дейностите и услугите в Дружеството.
Ръководството на “УЕП” ЕООД има ангажимента тази политика да бъде реално прилагана в дейността на Дружеството.
Политиката е сведена до знанието на всички лица, работещи за или от името на Дружеството и е достъпна за обществеността/ заинтересовани страни.
08.02.2021г.

ПОЛИТИКА НА "УЕП” ЕООД В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Ръководството на “УЕП” ЕООД отдава голямо значение и зачита правото на живот и полагането на труд при човешки условия, като за целта изисква всички дейности извършвани от персонала работещ по контрола на дружеството, да се осъществяват при безопасни и здравословни условия на труд.
В рамките на определения и документиран обхват на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, Ръководството на “УЕП” ЕООД поставя пред себе си постигането на следните цели:
 • да поддържа състоянието на работните места, процеси и оборудване в съответствие с изискванията на законодателството по безопасността и водещите световни стандарти;
 • да осигурява непрекъснато подобрение на здравословните и безопасните условия на труд, с цел премахване на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР;
 • стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните опасности и оценените рискове за здравословните и безопасни условия на труд;
 • да мотивира персонала и осигурява подизпълнителите да спазват задълженията си в съответствие с изискванията по безопасност и здраве;
 • да поддържа високо ниво на техническа обезпеченост на машините и оборудването, подготовката на персонала и усъвършенстване на способностите му за недопускане или ограничаване на аварийните ситуации до минимални загуби;
 • да обезпечава постоянно подобряване на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд и на резултатите от нейното прилагане.
Реализирането на политиката се осъществява чрез внедряване и постоянно усъвършенстване на Управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 45001:2018, както и стриктното изпълнение на програмата с общите и конкретни цели по ЗБУТ на “УЕП” ЕООД.
Ръководството на “УЕП” ЕООД ще актуализира политиката по здравословни и безопасни условия на труд, респективно свързаните с нея цели, при всяка възникнала необходимост от това за да осигури, че тя продължава да е адекватна и подходяща за дейността на дружеството.
Настоящата политика е разпространена до целия персонал работещ под контрола на “УЕП” ЕООД, за да може той да осъзнае своите задължения свързани със здравето и безопасността при работа.
Същата е достъпна за заинтересованите страни, чрез интернет страницата на “УЕП” ЕООД.
08.02.2021г.

ПОЛИТИКА НА "УЕП” ЕООД ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Висшето Ръководство на „Уотър Енвайро Проджект“ ЕООД отдава голямо значение на социалната ангажираност, уважение на човешките права и осигуряване на справедливите условия на труд и безопасност при работа. С вярата, че тази Политика представлява неизменна и основна част от управленската визия, Висшето Ръководство на „Уотър Енвайро Проджект“ ЕООД непрекъснато се стреми къмкоректни трудови отношения с всички работещи, постигане на доверие от страна на заинтересованите страни, спазване на законодателството и поддържане на прозрачни бизнес отношения с доставчиците, подизпълнителите и бизнес партньорите, чрез спазване на принципите за социална отговорност и управление на здравословни и безопасни условия на труд.
Висшето Ръководство на „Уотър Енвайро Проджект“ ЕООД официално декларира своята Политика за социална отговорност, която е изградена на основата на ангажимент за насочване на усилията към:
 • изпълнение на всички изисквания на стандарта SA 8000;
 • спазване на приложимите национални законови и други изисквания, зачитане на международните актове и тяхното тълкуване в областта на социалната отговорност;
 • редовно преразглеждане на Политика за социална отговорност с цел нейното непрекъснато усъвършенстване, като се отчитат настъпили промени в законодателството,вътрешнофирмените изисквания и в приетите изисквания на заинтересованите страни;
 • осигуряване на ефективност при документирането, изпълняването, поддържането и разпространението на Политиката в достъпна разбираема форма и език до всички работници и служители, включително ръководен, технически и изпълнителски персонал, както и до подизпълнители и доставчици;
 • осигуряване на публичен достъп доПолитика за социална отговорност при поискване от заинтересованите страни, в ефикасна форма и начин.
Ръководните принципи на Дружеството по отношение на социалната отговорност включват:
 • уважение и зачитане на правата на човека, общоприетите ценности и неговите основни свободи, определени във Всеобщата декларация за правата на човека;
 • защита на общоприетите човешки ценности;
 • осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • развитие и мотивиране на персонала;
 • осигуряване на обучение и квалификация при равни условия;
 • разкриване на нови работни места;
 • осигуряване на адекватно и сигурно заплащане;
 • поддържане на взаимодействие и сътрудничество със заинтересованите страни, по въпроси, свързани със социалната отговорност.
Реализирането на Политиката се осъществява чрез внедряване и постоянно усъвършенстване на Система за управление на социалната отговорност в съответствие с изискванията на SA 8000:2008 и стратегическите цели на „Уотър Енвайро Проджект“ ЕООД в областта на социалната отговорност.
Висшето Ръководство на „Уотър Енвайро Проджект“ ЕООД се ангажира да създава необходимите условия за изпълнение на Политиката и изискванията на Система за управление на социалната отговорност и за приобщаване на целия персонал за развитието на принципите за социална отговорност в Дружеството.