Услуги

Стратегии / Стратегическо планиране;

Изготвяне на анализи свързани с възможностите за развитие и преодоляване на предизвикателствата пред ВиК сектора.

Определяне на целите/стратегиите за устойчиво развитие на сектора. Изготвяне на стратегически подходи за развитие и поддържане на устойчива/сигурна съвместимост между целите и ресурсите.

Мастер планове;

Изготвяне на генерални ВиК (мастер планове) за различни обособени територии и агломерации, включващи планиране развитието на ВиК системите и съоръженията.

Изготвяне на дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми свързани с развитието на ВиК системите и съоръженията.

Прединвестиционни проучвания (ПИП);

Изготвяне на прединвестиционни проучвания засягащи ВиК сектора с цел изясняване на инвестиционното строително намерение.

Направа на инженерни проучвания, в т.ч. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др. Изготвяне на вариантни решения и технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение, в т.ч. за избор на подходящ негов вариант.

Финансово моделиране;

Изготвяне на детайлни финансови модели, анализи и оценки на различните сценарии на финансиране свързани с инвестиционното проектиране във ВиК сектора.

Финансови, икономически и регулаторни анализи;

Идейни проекти;

Технически проекти;

Работни проекти;

Супервизия на място / Авторски надзор /;